WARUNKI OGÓLNE

Dostawca
Softgenia Srl C.F. 13220190964, z siedzibą w Viale Montenero, 70 Mediolan, wpisana do rejestru spółek nr REA MI – 2710671 Izby Handlowej w Mediolanie (zwana dalej „Dostawcą” lub „Dostawcą”).

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki regulują prawa i obowiązki wynikające z korzystania z produktu Dostawcy za pośrednictwem interfejsów użytkownika dostępnych na stronie internetowej https://euroetica.it przez osobę fizyczną lub prawną, która zawiera z Dostawcą umowę na dostawę produktu (zwaną dalej „Umową” i „Klientem”).

1.2 W szczególności wiadomości (zgłoszenia) od osób trzecich (sygnalistów) są odbierane i przechowywane za pośrednictwem produktu poprzez aplikację mobilną i/lub stronę internetową https://portal.euroetica.com/find-form. Wiadomości te są następnie udostępniane Klientowi za pośrednictwem profilu lub poprzez wysłanie ich w formie zaszyfrowanego dokumentu. Klient korzysta z produktu Dostawcy w szczególności w celu zarządzania i administrowania wiadomościami, komunikacji z sygnalistą i archiwizacji, a także wypełniania obowiązków wynikających z krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony sygnalistów (zwanego dalej „Produktem”).

1.3 Prawa i obowiązki wynikające z normalnego przeglądania strony https://euroetica.it, niezwiązane z dostarczaniem Produktu (tj. poza interfejsem użytkownika https://portal.euroetica.com lub aplikacją mobilną), podlegają Warunkom korzystania ze strony internetowej.

1.4 Klient jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania niniejszych Ogólnych Warunków, a rejestrując się na stronie internetowej i/lub w aplikacji Dostawcy lub w inny sposób korzystając (np. przeglądając) stronę internetową i/lub aplikację Dostawcy, Klient przyjmuje do wiadomości aktualną wersję niniejszych Ogólnych Warunków i jest zobowiązany do ich przestrzegania.

1.5 Klient jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich osób, które będą pracować z kontem użytkownika i/lub obsługiwać je za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy i/lub aplikacji w imieniu Klienta, w zakresie treści niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

1.6 Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie i obowiązują od momentu ich opublikowania, a także stanowią integralną część Umowy zawartej pomiędzy Dostawcą a Klientem (w drodze zamówienia i/lub poprzez wysłanie odpowiedniego formularza elektronicznego na stronie internetowej Dostawcy).

2. Przedmiot stosunku umownego

2.1 Przedmiotem stosunku umownego pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą jest w szczególności zobowiązanie Dostawcy do umożliwienia osobom dokonania czynności za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Dostawcy i/lub aplikacji (dalej „Sygnalista”) poprzez poinformowanie Odbiorcy o określonych faktach – zazwyczaj o niepożądanym charakterze (dalej „Sygnalista”) – które mogły one zgłosić za pośrednictwem strony internetowej Dostawcy i/lub aplikacji, oraz zobowiązanie Odbiorcy do zapłaty należnego wynagrodzenia na rzecz Dostawcy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, a także inne powiązane zobowiązania określone w niniejszych Ogólnych Warunkach.

2.2 Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Dostawcy do umożliwienia Skarżącemu korzystania ze strony internetowej i/lub aplikacji Dostawcy w celu przesyłania raportów, a następnie udostępniania ich Klientowi. Udostępnienie Produktu do takich celów nie pociąga za sobą żadnej odpowiedzialności Dostawcy wobec Reklamodawcy.

2.3 Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Dostawca działa zarówno na rzecz Klienta, jak i Sygnalisty w ramach swoich działań określonych w punktach 2.1 i 2.2 niniejszych Ogólnych Warunków oraz w związku z dostawą Produktu.

2.4 Dostawca nie ingeruje w żaden sposób w stosunki prawne pomiędzy użytkownikami, w szczególności pomiędzy Klientem a Sygnalistą. Prawa i obowiązki między użytkownikami podlegają umowie między użytkownikami i są regulowane obowiązującymi przepisami prawa, a Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze zobowiązaniami użytkowników lub ich naruszeniem.

3. Umowa licencyjna

3.1 W związku z zawarciem umowy dostawca udziela również klientowi prawa do korzystania z produktu dostawcy zgodnie z postanowieniami artykułów Kodeksu cywilnego w zakresie i w sposób określony poniżej (zwanej dalej „Licencją”).

3.2 Licencja jest negocjowana na zasadzie niewyłączności i w zakresie nieograniczonym terytorialnie, ograniczonym czasowo do okresu obowiązywania Umowy i z liczbą dostępów administracyjnych zależną od wybranej wersji Produktu. Opłata licencyjna stanowi część wynagrodzenia zgodnie z punktem 11.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

3.3 Klient ma prawo do korzystania z Produktu w celu korzystania ze wszystkich jego funkcji zgodnie z Umową i niniejszymi Ogólnymi Warunkami. Klient nie jest upoważniony do powielania, rozpowszechniania, wynajmowania lub wypożyczania Produktu. Klient nie jest uprawniony do udzielania sublicencji (w całości lub w części) osobom trzecim. Klient ma prawo przenieść Licencję na osobę trzecią wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Dostawcy. Ograniczenia te nie mają zastosowania do przypadków wymienionych w punkcie

3.4 niniejszych Warunków Ogólnych.
3.4 Klient jest uprawniony do korzystania z Produktu w ramach grupy korporacyjnej Klienta wraz z innymi osobami pozostającymi pod kontrolą Klienta – np. spółką zależną lub jednostką organizacyjną Klienta (zwanymi dalej „Osobami powiązanymi”) – bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Kontrola jest definiowana jako zdolność do wykorzystania swojej pozycji w celu wywarcia znaczącego wpływu na zachowanie osoby, przedsiębiorstwa lub innego podmiotu. Wpływ oznacza w szczególności bezpośrednie i/lub pośrednie prawo do dysponowania udziałami w spółce handlowej i/lub innym podmiocie, do którego należy co najmniej 50% całkowitej liczby głosów w tej spółce handlowej i/lub podmiocie.

3.5 Jeżeli Klient już korzysta i/lub będzie korzystał z Produktu wraz z Osobami Powiązanymi, Klient niezwłocznie poinformuje Dostawcę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej i jednocześnie wskaże Dostawcy takie Osoby Powiązane. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że Osoby Powiązane przestrzegają wszystkich odpowiednich dokumentów umownych Dostawcy, w tym niniejszych Ogólnych Warunków, a także wszystkich przepisów prawa w związku z korzystaniem z Produktu, i ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów przez Osoby Powiązane i/lub za wszelkie szkody spowodowane przez Osoby Powiązane podczas korzystania z Produktu.

3.6 Klient jest uprawniony do korzystania z Produktu w jego oryginalnej formie. Klient nie może zmieniać nazwy, modyfikować, zmieniać, przetwarzać, obchodzić jakichkolwiek funkcji użytkownika lub innych ograniczeń Licencji, ani w inny sposób zmieniać Produktu, ani łączyć go z innym utworem lub włączać do utworu zbiorowego.

3.7 Zawierając Umowę, Klient udziela Dostawcy zgody na używanie nazwy handlowej, nazwy firmy lub nazwiska Klienta i innych osób, których pracownicy będą korzystać z Produktu za pośrednictwem konta użytkownika Klienta, jako odniesienia do celów marketingowych w dowolnej formie lub postaci, chyba że Klient i Dostawca uzgodnią inaczej.

4. Ogólne warunki dotyczące produktu

4.1 Dostawca dostarczy Klientowi Produkt na następujących warunkach:

a. Produkt jest całkowicie bezpieczny w zakresie wysyłania zgłoszeń i późniejszej komunikacji z osobą prowadzącą dochodzenie, Produkt nie przechowuje adresów IP Sygnalistów, a jednocześnie cała komunikacja w ramach Produktu i same zgłoszenia są szyfrowane; Dostawca nie gwarantuje jednak całkowitej anonimowości, ponieważ nie zależy ona wyłącznie od Dostawcy, ale także od wszystkich stron korzystających z Produktu, a także Sygnalistów,
b. Dostęp Klienta do Produktu jest chroniony co najmniej przez e-mail (adres e-mail) i hasło,
c. w celu korzystania z aplikacji mobilnej Dostawcy, jeśli taka istnieje, do celów raportowania, należy ją pobrać z App Store lub Google Play i zainstalować na urządzeniu mobilnym
d. Dostęp do Internetu jest warunkiem wstępnym korzystania z Produktu. Klient jest odpowiedzialny za wybór dostawcy usług internetowych i pokrycie jego kosztów; w przypadku nieodpowiedniego połączenia Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w korzystaniu z Produktu.

4.2 Klient jest zobowiązany do zachowania poufności danych dostępu do swojego konta użytkownika. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku przez Klienta, w szczególności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika Klienta przez osoby trzecie.
4.3 Dostawca w każdym czasie podejmie środki w celu uniknięcia przerw, ograniczeń, zakłóceń lub obniżenia jakości dostępności Produktu, w ramach których może przeprowadzać planowane i nieplanowane przestoje w świadczeniu Umowy w celu dokonania przeglądu, konserwacji lub wymiany sprzętu lub utworzenia lub modyfikacji stron internetowych, oprogramowania lub innych programów komputerowych.

5. Ogólne warunki korzystania z produktu

5.1 Podczas korzystania z Produktu, Klient i osoby przez niego upoważnione, osoby powiązane lub osoby reprezentujące Klienta, lub ich pracownicy lub inne osoby w podobnym charakterze, są zobowiązani do przestrzegania niniejszych Ogólnych Warunków, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, działania w sposób uczciwy i zgodnie z dobrymi obyczajami. Klient powinien zawsze zachowywać się w taki sposób, aby unikać szkodzenia reputacji Dostawcy lub powodowania szkód dla Dostawcy lub innych użytkowników Produktu lub innych osób.
5.2 W szczególności Klient nie jest uprawniony do ingerowania w jakikolwiek sposób w treść lub parametry techniczne Produktu, ingerowania w jego bezpieczeństwo, uniemożliwiania innym użytkownikom pełnego korzystania z niego, tworzenia fałszywych, wprowadzających w błąd lub celowo zniekształconych dokumentów lub w inny sposób nieuczciwych i/lub rażąco nieprzyzwoitych treści (wulgaryzmy, zniesławiające komentarze itp.).

5.3 Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub obrażenia spowodowane nieuprawnionym użyciem Produktu i/lub ingerencją w Produkt i jego komponenty (w tym kod źródłowy).

6. Odpowiedzialność za dostępność i błędy produktu

6.1 Dostawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostępności Produktu na poziomie co najmniej 90%, mierzonej we wszystkie dni robocze miesiąca kalendarzowego w godzinach od 8:00 do 20:00 w miejscu, w którym serwer Dostawcy jest podłączony do sieci. W szczególności Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub awarie połączenia internetowego zapewnianego przez osoby trzecie.

6.2 Klient nie jest uprawniony do żadnej rekompensaty za przerwy, nieefektywność lub inne wady Produktu wynikające z konserwacji.

6.3 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy o wszelkich usterkach, przerwach i innych wadach Produktu po ich wystąpieniu oraz do ich szczegółowego opisania w swoim raporcie i wskazania, czy wystąpiły one podczas korzystania ze strony internetowej Dostawcy i/lub aplikacji, a także wszelkich innych istotnych informacji (zwanych dalej „Raportem o usterce”).

6.4 Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania wad pocztą elektroniczną na adres support@euroetica.it. Dostawca zarejestruje każdą Reklamację Wady, w tym wewnętrzny numer identyfikacyjny reklamacji, opis wady oraz, w stosownych przypadkach, inne fakty podane w reklamacji, w tym datę i godzinę reklamacji. Zgłoszenie wady zostanie rozpatrzone przez Dostawcę w ciągu maksymalnie 48 godzin (zwanych dalej „Okresem Reakcji”). W przypadku zgłoszenia wady dokonanego podczas dni wolnych od pracy Dostawcy, Okres Reakcji rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po dniach wolnych od pracy Dostawcy.

6.5 Po otrzymaniu zgłoszenia wady od Klienta, Dostawca przeanalizuje zgłoszenie wady i zweryfikuje zgłoszoną wadę oraz poinformuje Klienta w Okresie Reakcji o przewidywanym terminie i sposobie usunięcia zgłoszonej wady. W trakcie usuwania zgłoszonej wady Klient jest zobowiązany do efektywnej współpracy z Dostawcą i/lub wyznaczoną przez niego osobą, w szczególności w zakresie identyfikacji wady i jej przyczyny, w przypadku konieczności ponownego zasymulowania wadliwego stanu, zapewnienia kopii zapasowej aktualnych danych, utworzenia danych symulacyjnych itp. w zakresie testowania wprowadzonych zmian, a także w zakresie usuwania skutków wad, przywracania danych itp.

6.6 Czas na usunięcie wady jest liczony od upływu Okresu Reakcji i jest bezpośrednio związany z charakterem wady. Jednakże Dostawca zawsze zobowiązuje się do usunięcia wady w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Okresu Reakcji (zwanego dalej „Okresem Naprawy”).

6.7 Jeśli Dostawca nie usunie wady w Okresie na usunięcie wady i/lub jeśli dostępność Produktu jest niższa niż 90% zgodnie z Artykułem 6.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i jeśli Klient złożył Zgłoszenie Wady zgodnie z Artykułem 6.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, Klient będzie uprawniony do odszkodowania. Wszelkie reklamacje Klienta muszą być składane przez osobę do tego upoważnioną w sposób określony w art. 6 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

7. Podstawowe prawa i obowiązki Dostawcy

7.1 Dostawca udostępni Klientowi wszelkie Zgłoszenia wprowadzone przez Zgłaszających za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Dostawcy i/lub w aplikacji mobilnej, zazwyczaj za pośrednictwem profilu lub poprzez przesłanie zaszyfrowanego dokumentu.
7.2 Ze względu na swój charakter, Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Raportu przesłanego przez Zgłaszającego na stronie internetowej i/lub w aplikacji Dostawcy.

8. Podstawowe prawa i obowiązki Klienta

8.1 Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Polityką Prywatności Produktu i Warunkami Korzystania z Witryny oraz do korzystania z Produktu wyłącznie zgodnie z tymi dokumentami.
8.2 W momencie składania Raportu, Strona Raportująca jest zobowiązana do uzupełnienia wszystkich informacji oznaczonych w formularzu jako obowiązkowe. Jeśli osoba zgłaszająca nie wprowadzi żadnych obowiązkowych danych, zostaną one automatycznie podświetlone i nie będzie możliwe wysłanie raportu bez ich wypełnienia.

9 Warunki rejestracji

9.1 Zarejestrowany użytkownik to użytkownik strony internetowej Dostawcy, który jest zainteresowany korzystaniem z Produktu oraz wypełni i prześle odpowiedni formularz rejestracyjny. Podczas rejestracji każdy użytkownik musi podać następujące informacje: (i) imię i nazwisko oraz kod podatkowy lub nazwa firmy, kod podatkowy w przypadku osoby prawnej, (ii) kontakt telefoniczny z numerem kierunkowym, (iii) adres e-mail, (iv) zarejestrowane miejsce zamieszkania zgłoszone władzom miejskim lub zarejestrowana siedziba podmiotu prawnego, (v) Numer VAT i SDI do wysyłania faktury elektronicznej w przypadku osoby prawnej, (vi) dane dostępowe (hasło i nazwa użytkownika), (vii) lokalizacja serwera, na którym przechowywane są dane zgodnie z art. 9.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Jeśli użytkownik nie wprowadzi każdego z obowiązkowych danych, zostaną one automatycznie podświetlone i nie będzie możliwe kontynuowanie rejestracji bez ich wypełnienia.

9.2 Podczas rejestracji zgodnie z art. 9.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych użytkownik wybiera lokalizację serwera, na którym będą przechowywane dane użytkownika zebrane w związku z korzystaniem z Produktu. Domyślnym serwerem przechowywania danych dla już zarejestrowanych użytkowników jest serwer zlokalizowany w Unii Europejskiej. Zmiana lokalizacji serwera przechowywania danych jest możliwa wyłącznie za zgodą Dostawcy. Przechowywanie danych użytkownika na serwerze przechowywania danych poza opcjami określonymi w formularzu rejestracyjnym jest możliwe wyłącznie zgodnie z możliwościami technicznymi Dostawcy i za jego zgodą. Niniejszy artykuł stosuje się analogicznie do przypadku zawarcia umowy w drodze zamówienia zgodnie z art. 10.4 niniejszych OWH.

9.3 Klikając przycisk „Rejestracja” (lub inne sformułowania i ikony) w odpowiednim formularzu rejestracyjnym i dodatkową „flagę” potwierdzającą chęć rejestracji i zawarcia umowy, użytkownik przesyła odpowiedni formularz i jednocześnie akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, czas trwania umowy, warunki płatności, kwotę i Warunki Użytkowania. Nie jest możliwe przesłanie formularza rejestracyjnego, jeśli wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe w tym formularzu nie zostaną wypełnione, a jednocześnie jeśli użytkownik nie zgadza się z treścią niniejszych Ogólnych Warunków i Zasad oraz, w stosownych przypadkach, nie spełnia innych warunków rejestracji określonych przez Dostawcę.

9.4 Po rejestracji konto użytkownika jest aktywowane i tworzony jest profil użytkownika, do którego można uzyskać dostęp ze strony internetowej Dostawcy – użytkownik staje się w ten sposób klientem Dostawcy.

9.5 Wprowadzając zarejestrowaną nazwę użytkownika i hasło, zarejestrowany użytkownik – Klient – może zalogować się za pośrednictwem strony internetowej i/lub aplikacji Dostawcy. Przesyłając formularz rejestracyjny, a następnie potwierdzając rejestrację, Klient wyraźnie potwierdza i przyjmuje do wiadomości, że:

a) zostanie Klientem, nie ujawni hasła dostępu do konta użytkownika osobom trzecim i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu uniemożliwienia osobom trzecim uzyskania dostępu do tego hasła, w szczególności dostępu do konta użytkownika i danych użytkownika bez jego zgody

b) poda aktualne, prawdziwe i kompletne dane osobowe zgodnie z odpowiednimi wymogami Dostawcy oraz nie dopuści się naruszenia prawa do ochrony danych osobowych poprzez podanie danych lub imienia i nazwiska innej osoby, w tym użycie nazwy użytkownika, hasła lub innych informacji innej osoby

c) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone użytkownikom Produktu w wyniku zdarzeń pozostających poza jego obiektywną kontrolą, w tym działań osób trzecich.

9.6 Klient może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta użytkownika lub zmiany lub usunięcia jakichkolwiek danych osobowych, wysyłając żądanie na adres PEC softgeniasrl@onepec.net. Zarejestrowany użytkownik może również zmieniać i uzupełniać podane dane.

9.7 Wszystkie informacje podane przez Klienta podczas rejestracji muszą być prawidłowe i zgodne z prawdą. W przypadku późniejszej zmiany danych Klienta, Klient zaktualizuje dane bez zbędnej zwłoki za pośrednictwem Konta Klienta. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych i niedokładnych danych.

9.8 Dostawca ma prawo do zablokowania Konta Klienta w dowolnym momencie, nawet bez powiadomienia, jeśli Klient naruszy swoje zobowiązania wynikające z przepisów prawa lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych lub jeśli ma ku temu jakikolwiek inny poważny powód. Zablokowanie Konta Klienta nie wpływa na wykonanie jakichkolwiek zobowiązań Klienta powstałych w związku z korzystaniem z Produktu.

10 Zawarcie umowy

10.1 Umowa między Dostawcą a Odbiorcą zostaje zawarta poprzez wyrażenie przez Odbiorcę woli przestrzegania warunków dostawy opisanych w niniejszym formularzu poprzez umieszczenie określonej „flagi” wyraźnej akceptacji na interaktywnym formularzu umieszczonym w tym celu na stronie internetowej Dostawcy, który umożliwia rejestrację lub w formie zamówienia, z których oba podlegają niniejszym Ogólnym Warunkom. Tym samym Umowę uznaje się za zawartą i wykonaną.

10.2 Po zawarciu Umowy Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta, które umożliwia dostęp do Interfejsu Klienta i otrzymywanie Raportów (zwanego dalej „Kontem Klienta”) oraz do interfejsu administracyjnego Produktu, za pośrednictwem którego Klient
zarządza swoim Kontem Klienta (zwanym dalej „Interfejsem Klienta”), za pośrednictwem którego jest uprawniony do korzystania z Produktu Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

zamknięcie za pośrednictwem strony internetowej

10.3 W przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem interaktywnego formularza na stronie internetowej Dostawcy, staje się ona wiążąca dla Dostawcy z chwilą zapłaty ceny lub innego wynagrodzenia na rzecz Dostawcy zgodnie z art. 11.1 niniejszych OWD.

zamknięcie na podstawie zamówienia

10.4 W przypadku zawarcia Umowy w formie zamówienia, Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Dostawcę zamówienia Klienta na piśmie – z tą chwilą Umowę uważa się za zawartą i wykonaną, a Dostawca jest uprawniony do zapłaty ceny lub innego wynagrodzenia od Klienta.
Dostawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi zawarcie Umowy za pośrednictwem informacyjnej wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta.

10.5 W przypadku zawarcia Umowy na podstawie zamówienia, Klient powinien złożyć i przesłać Dostawcy pisemne zamówienie nie później niż na dziesięć (10) dni roboczych przed żądaną datą udostępnienia Produktu. Dostawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia otrzymanego później.

10.6 Zamówienie Klienta musi zawsze zawierać następujące informacje:

a. identyfikację Klienta, w tym liczbę jego pracowników i/lub studentów, osobę kontaktową Klienta oraz jego adres e-mail,
b. specyfikacja zamawianej wersji produktu
c. żądana data dostępności Produktu
d. inne informacje istotne dla danego zamówienia.
10.7 Dostawca prześle Klientowi potwierdzone zamówienie w ciągu kolejnych pięciu (5) dni roboczych od jego otrzymania. Potwierdzenie zamówienia powinno zawierać obliczenie Opłaty za udostępnienie Produktu oraz odniesienie do niniejszych Warunków Ogólnych i ich wiążącego wpływu na zamówienie. Po otrzymaniu potwierdzonego zamówienia Umowa zostaje zawarta.

11 Warunki płatności

11.1 Aktywacja Produktu jest bezpłatna
1) Dla typu BASIC Opłata za dostawę wynosi 49,00 € / miesiąc.
2) W przypadku typu STANDARD opłata za dostawę wynosi 79,00 €/miesiąc.
3) W przypadku typu PREMIUM opłata za dostawę wynosi 119,00 €/miesiąc.

4) Opłata za pierwsze 12 miesięcy świadczenia usługi zostanie obniżona o 100%.
5) Minimalny okres obowiązywania umowy został wspólnie uzgodniony na 3 (trzy) lata z możliwością milczącego przedłużenia.
6) Odbiorca akceptuje i potwierdza, że w przypadku rozwiązania umowy przed upływem trzyletniego okresu, rabat, o którym mowa w pkt 3), nie będzie miał zastosowania i zapłaci on Dostawcy wszystkie opłaty naliczone od początku dostawy do jej zakończenia.

11.2 Za Okres następujący bezpośrednio po pierwszych 12 miesiącach, płatności Opłaty Rocznej będą dokonywane na rzecz Dostawcy z góry w tym samym dniu roku, w którym Klient zawarł Umowę.

11.3 Klient zapłaci wynagrodzenie przelewem bankowym po otrzymaniu faktury odpowiadającej zawarciu Umowy w formie zamówienia w sposób uzgodniony w zamówieniu. Klient zobowiązuje się do posiadania wystarczających środków w terminie płatności, aby uregulować Opłatę za pomocą metody płatności wybranej w Umowie oraz do aktualizacji wybranej metody płatności, jeśli to konieczne, w celu uniknięcia terminu płatności.

11.4 Jeśli Klient nie posiada wystarczających środków w terminie płatności Opłaty, Dostawca wyśle na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość „płatność nie powiodła się” i podejmie próbę ponownego wpłacenia kwoty – nie więcej niż pięć (5) razy – przy użyciu podanej karty kredytowej lub debetowej.

11.5 W przypadku opóźnienia Klienta w zapłacie należnej kwoty lub jej części na rzecz Dostawcy przez okres dłuższy niż dziesięć (10) dni kalendarzowych, Dostawca ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do tymczasowego ograniczenia lub zablokowania możliwości korzystania z Produktu przez Klienta lub do usunięcia Konta Klienta.

11.6 Klient, który utworzył Konto Klienta i który został obciążony Opłatą przy użyciu wybranej metody płatności, jest odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na tym Koncie Klienta. W celu zachowania kontroli nad Kontem Klienta i zapewnienia, że żadna osoba postronna nie uzyska dostępu do konta, Klient musi zachować kontrolę nad Produktem poprzez włączenie urządzeń używanych do uzyskania dostępu do Produktu i unikać ujawniania hasła lub szczegółów metody płatności powiązanych z Kontem Klienta jakiejkolwiek innej osobie.

12 Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy

12.2 Dostawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem trzymiesięcznego (3) okresu wypowiedzenia. Klient ma prawo do rozwiązania umowy wyłącznie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego co najmniej trzy miesiące przed naturalną datą wygaśnięcia lub datą wygaśnięcia wynikającą z milczącego odnowienia. Okres wypowiedzenia wynosi trzy (3) miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie zostało dostarczone drugiej stronie. Jeżeli Dostawca nie otrzyma zawiadomienia od Klienta w wyżej wymienionym terminie, odstąpienie uznaje się za całkowicie nieskuteczne, a umowa zostanie przedłużona na kolejne 12 miesięcy po jej naturalnym wygaśnięciu.

13 Przetwarzanie danych osobowych

13.1 Dostawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych użytkowników Produktu zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i odpowiednimi przepisami prawa Republiki Włoskiej oraz gwarantuje najwyższy możliwy standard bezpieczeństwa danych osobowych osób, których one dotyczą.

13.2 W zakresie dostarczania Produktu Dostawca oświadcza, że w związku z korzystaniem z dostępnych interfejsów użytkownika Dostawca nie gromadzi żadnych danych osobowych osób, których dane dotyczą, chyba że takie dane zostaną dobrowolnie przekazane Dostawcy przez osobę, której dane dotyczą, korzystającą z Produktu.

13.3 W ramach powszechnego korzystania ze strony internetowej https://euroetica.it niezwiązanego z udostępnianiem Produktu, Dostawca zbiera dane osobowe osób, których dane dotyczą, wyłącznie w celach marketingowych zgodnie z dokumentem Polityka Prywatności Produktu, który stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków i który szczegółowo reguluje zasady, na jakich Dostawca przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą.

13.4 Integralną częścią niniejszych Ogólnych Warunków jest Dodatek dotyczący przetwarzania danych (umowa o przetwarzaniu danych osobowych), który dodatkowo reguluje prawa i obowiązki Dostawcy jako administratora danych oraz Klienta jako podmiotu przetwarzającego dane wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz odpowiednich przepisów prawa Republiki Włoskiej i Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Dostawcę na rzecz Klienta podczas dostawy Produktu.

13.5 Dostawca chroni dane i zdalny dostęp za pomocą 256-bitowego szyfrowania Advanced Encryption Standard (AES) i wykorzystuje inne środki ochrony danych w sieci, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość nieuprawnionego włamania do sieci i niewłaściwego wykorzystania danych Klienta.

14 Ochrona praw i odpowiedzialności Dostawcy

14.1 Dostawca jest właścicielem wszelkich praw, w szczególności praw autorskich wynikających z ustawy o prawie autorskim, do Produktu i wszystkich jego elementów, z wyjątkiem treści Raportów udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej i/lub aplikacji Dostawcy Klientowi lub w jego imieniu, jako utworu chronionego prawem autorskim, w szczególności do grafiki, treści multimedialnych, kodu źródłowego aplikacji wchodzących w skład Produktu, a także do koncepcji i ogólnej idei Produktu oraz wszystkich elementów jego opracowania. Wykorzystanie jakiejkolwiek części Produktu (w szczególności projektu graficznego, treści multimedialnych, kodu źródłowego itp.) jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Dostawcy.

14.2 W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania jakiejkolwiek części Produktu bez zgody Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do użycia wszelkich środków w celu ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów zgodnie z włoskim prawem autorskim i prawami pokrewnymi, również w zakresie odszkodowania za szkody. W przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego wykorzystania pomysłu Dostawcy, platformy i/lub oprogramowania wdrożonego za pośrednictwem Produktu lub innych nieuprawnionych działań sprzecznych z interesami Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do skorzystania w szczególności ze wszystkich środków prawnych przewidzianych przez prawo włoskie, w tym do zobowiązania sprawcy do powstrzymania się od nieuczciwej konkurencji lub wyeliminowania wadliwego stanu oraz, w stosownych przypadkach, do żądania odpowiedniego odszkodowania, zadośćuczynienia i odzyskania kwot zapłaconych, ale nienależnych.

14.3 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wykraczającej poza zakres określony w niniejszych Ogólnych Warunkach za funkcjonalność Produktu, ani za aktualność, dokładność i merytoryczną poprawność informacji publikowanych na stronie internetowej i/lub w aplikacji Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego ograniczenia funkcjonalności Produktu w dowolnym zakresie lub do zmiany treści informacji publikowanych na stronie internetowej i/lub w aplikacji Dostawcy w dowolnym momencie bez dalszego powiadomienia. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za jakiekolwiek szkody, które mogą mu zostać wyrządzone. Zakończenie dostawy Produktu nie wpływa na roszczenia Dostawcy o zapłatę wynagrodzenia, do którego był uprzednio uprawniony na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków i załączników do nich.

14.5 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiejkolwiek części Produktu stworzonego dla Klienta, tj. w szczególności, ale nie wyłącznie, za treść pro li Klienta i treść Raportów, ani za prawdziwość, aktualność i dokładność publikowanych danych.

14.6 Akceptując niniejsze Warunki Ogólne, Klient przyjmuje do wiadomości, że Signaller może korzystać z wewnętrznej technologii tłumaczenia maszynowego/automatycznego w związku z wysyłaniem Sygnalizacji za pośrednictwem rozwiązania programowego zintegrowanego z Produktem (zwanego dalej „Tłumaczeniem Maszynowym”). Dostawca posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa własności wynikające z prawa autorskiego, do technologii tłumaczenia maszynowego i nie korzysta z usług osób trzecich. Ze względu na swój charakter Dostawca nie ponosi i nie może ponosić odpowiedzialności za dokładność tłumaczenia treści Raportu za pomocą Tłumaczenia automatycznego ani za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Tłumaczenia automatycznego.

14.7 Dostawca ma prawo w każdej chwili sprawdzić zgodność korzystania z Produktu z niniejszymi OWH i zażądać od Klienta niezwłocznej korekty, w szczególności w postaci zmiany lub usunięcia informacji sprzecznych z niniejszymi OWH.

15 Dane kontaktowe

15.1 O ile nie uzgodniono inaczej, wszelka komunikacja dotycząca dostawy Produktu i niniejszych Ogólnych Warunków powinna być kierowana do Dostawcy za pośrednictwem osób kontaktowych wymienionych powyżej.i.

16 Postanowienia końcowe

16.1 W trakcie dostawy Produktu mogą pojawić się okoliczności, które stworzą uzasadnioną potrzebę późniejszych zmian niniejszych Ogólnych Warunków. W tym celu oferent jest upoważniony do zmiany OWU w niezbędnym zakresie. Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta o zmianie Ogólnych Warunków Handlowych za pośrednictwem Interfejsu Klienta Produktu i/lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Klient ma prawo odrzucić wszelkie zmiany Ogólnych Warunków, o czym Klient powiadomi Dostawcę w Interfejsie Klienta i/lub pocztą elektroniczną, nie później niż pięć (5) dni po powiadomieniu o zmianie Ogólnych Warunków. Ogólne Warunki Handlowe zostały doręczone Klientowi.

16.2 W przypadku odrzucenia zmiany Ogólnych Warunków, Klient zaprzestanie korzystania z Produktu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Dostawca anuluje rejestrację Klienta na stronie internetowej i/lub w aplikacji Dostawcy. Postanowienie to w żaden sposób nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe przed dniem wejścia w życie zmiany Ogólnych Warunków; w szczególności Klient nie jest uprawniony do zwrotu lub zrzeczenia się Opłaty Produktowej po zaprzestaniu korzystania z Produktu.

16.3 Prawa i obowiązki Dostawcy i Klienta w odniesieniu do Produktu i/lub wynikające z użytkowania Produktu nieuregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami podlegają prawu włoskiemu, w szczególności włoskiemu kodeksowi cywilnemu. W przypadku sprzeczności pomiędzy niniejszymi Ogólnymi Warunkami a indywidualną umową zawartą pomiędzy Dostawcą a Klientem, pierwszeństwo mają postanowienia indywidualnej umowy.

17. Prawo właściwe i wyłączna jurysdykcja

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Produktu, zawarciem Umowy i niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą rozstrzygane wyłącznie zgodnie z prawem włoskim.
W tym celu Strony oświadczają, że Sąd w Mediolanie będzie wyłącznym forum, a wszelkie inne będą wykluczone.

Strony potwierdzają, że wynegocjowały wszystkie warunki Umowy w dobrej wierze, że omówiły każdą klauzulę i że w pełni zrozumiały jej znaczenie. W związku z powyższym, Strony wzajemnie uznają, że art. 1341 i 1342 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
Pobierz regulamin
tutaj
La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram