INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) 2016/679

Drodzy użytkownicy,

na tej stronie można znaleźć wszystkie informacje na temat sposobu zarządzania stroną internetową https://euretica.it/privacy w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, którzy z niej korzystają.

Informacje te są dostarczane zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia UE 679/2016 (tzw. RODO), wyłącznie dla strony internetowej https://euretica.it, a nie dla innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się zapoznać za pośrednictwem linków dostępnych na samej stronie.

Teksty, informacje i inne dane publikowane lub dostępne za pośrednictwem forów na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają oficjalnego charakteru, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

Softgenia Srl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi oferowane przez strony trzecie, z którymi strona internetowa aktywowała łącze, ani za jakiekolwiek inne treści, informacje lub cokolwiek innego sprzecznego z prawem państwa włoskiego obecnego w zasobach stron trzecich powiązanych z załączonymi linkami.

Administrator danych

Administratorem danych jest Softgenia Srl, z siedzibą w Viale Montenero, 70 Milan, nr VAT 13220190964 Milan R.E.A. nr rejestracyjny MI - 2710671.

Pec softgeniasrl@onepec.net

Inspektor ochrony danych

Chcielibyśmy również poinformować o danych kontaktowych inspektora ochrony danych (IOD): dr Eleonory Cerofolini, zamieszkałej w tym celu w biurach administratora danych.

Podstawa prawna przetwarzania

W wyniku przeglądania i korzystania z witryny, aby móc świadczyć różne usługi opisane i rozważane w niej, Administrator danych może zażądać podania pewnych danych poprzez wypełnienie różnych formularzy na stronie. Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe mogą być przetwarzane A) za zgodą użytkownika, w sposób wyraźny i jednoznaczny; lub B) bez zgody użytkownika, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE 679/2016 "jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na żądanie osoby, której dane dotyczą", w celu wypełnienia zobowiązań umownych i/lub podatkowych wynikających z istniejących relacji z użytkownikiem/użytkownikami oferowanych usług; w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych prawem, rozporządzeniem, prawodawstwem wspólnotowym lub nakazem Urzędu lub w celu zapobiegania lub wykrywania oszukańczych działań lub nadużyć szkodliwych dla strony; lub również w celu wykonywania praw typowych dla Administratora Danych, takich jak prawo do obrony w sądzie.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b) - f) jako uzasadniony interes Administratora Danych, a także związana z tym zgoda użytkownika, art. 9 ust. 2 lit. a), gdy jest to konieczne i/lub obowiązkowe.

Również poprzez poruszanie się po różnych stronach witryny, powody i cele każdej wymaganej zgody są wyraźnie określone.

Sposoby leczenia

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą operacji przewidzianych w art. 4 RODO i może obejmować: gromadzenie, rejestrację, organizację, przechowywanie, przeglądanie, przetwarzanie, modyfikację, selekcję, ekstrakcję, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, komunikację, anulowanie i niszczenie.

Przetwarzanie może odbywać się w formie papierowej lub elektronicznej.

Kontakt za pośrednictwem zintegrowanych formularzy na stronie internetowej, e-mail_Call Center

Rodzaje przetwarzanych danych i cele

Nie istnieją żadne zobowiązania prawne ani umowne wymagające od użytkownika podania danych osobowych za pośrednictwem formularzy na stronie; jednak w niektórych przypadkach nie będzie możliwe spełnienie lub pełne udzielenie odpowiedzi na złożone wnioski lub spełnienie żądań: niektóre dane są zatem określone jako obowiązkowe i oznaczone gwiazdką (*).

Kontaktując się z https://euroetica.it, użytkownik "ląduje" na wszystkich stronach opisujących oferowane usługi.

W przypadku kontaktu telefonicznego dane, które będą wymagane i gromadzone przez operatora, to: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, organizacja.

W przypadku prośby o kontakt za pośrednictwem formularza "mail", dane dotyczące adresu e-mail, imienia i nazwiska oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.

Z drugiej strony wiadomość tekstowa jest opcjonalna

Klikając przycisk "WYŚLIJ", osoba zainteresowana zezwala na przetwarzanie przekazanych danych osobowych, czas kontaktu, wszelkie udzielone odpowiedzi i/lub informacje zwrotne, a w przypadku wszelkiej późniejszej korespondencji, wyłącznie w celu spełnienia jej żądania.

Jeśli użytkownik zdecyduje się załączyć, w razie potrzeby, jakąkolwiek dokumentację (np. dokument Word, PDF lub Excel), system jest skonfigurowany w taki sposób, aby dane mogły być przeglądane i przekazywane pracownikom działu technicznego lub działu sprzedaży wyznaczonym do tego celu.

Żadne dane ani zeskanowane dokumenty nie są przechowywane na stronie internetowej.

Pragniemy również przypomnieć, że w przypadku złożenia wniosku przez osobę poniżej 18 roku życia, usługa może być świadczona wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską, która zostanie zebrana/potwierdzona na etapie zawierania umowy.

Wszelkie zautomatyzowane procesy decyzyjne, w tym profilowanie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO są wykluczone. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania kontaktów (art. 6(1)(b) RODO) i przechowywane przez 90 dni.Dalsze informacje dla osób niepełnoletnich

Uważamy, że ważne jest zapewnienie dodatkowej ochrony małoletnim dzieciom w Internecie. Zachęcamy rodziców i opiekunów do spędzania czasu online ze swoimi dziećmi w celu obserwowania, uczestniczenia i/lub monitorowania i kierowania ich aktywnością online. Nie gromadzimy danych osobowych małoletnich. Jeśli rodzic lub opiekun uważa, że w bazie danych naszej witryny znajdują się dane osobowe dziecka, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami (korzystając z podanego adresu e-mail), a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć te informacje. W tym celu prosimy również o zapoznanie się z naszymi informacjami na temat praw osób, których dane dotyczą

Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania używane do obsługi tej witryny uzyskują, w trakcie ich normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest dorozumiana z wykorzystaniem protokołów komunikacji internetowej.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów i terminali używanych przez użytkowników, adresy notacji URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem komputerowym.

Szczegółowe informacje można znaleźć w POLITYCE COOKIES

Dostęp do danych - Odbiorcy - Przekazywanie danych

Dane mogą być udostępniane pracownikom i współpracownikom Administratora Danych, jako osobom działającym z upoważnienia Administratora Danych i działającym na podstawie szczegółowych instrukcji dotyczących celów i metod przetwarzania danych.

Bez wyraźnej zgody użytkownika Administrator danych może ujawnić jego dane organom nadzorczym, organom sądowym, a także wszystkim innym podmiotom, którym takie ujawnienie jest obowiązkowe na mocy prawa w celu realizacji wyżej wymienionych celów.

Sofhgenia Srl nie rozpowszechnia danych.

Miejsce przetwarzania danych

Zarządzanie i przechowywanie danych osobowych będzie odbywać się na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej Administratora Danych i/lub firm zewnętrznych wyznaczonych i należycie wyznaczonych jako Podmioty Przetwarzające Dane. Nasze serwery znajdują się obecnie we Włoszech. Dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską. W każdym przypadku przyjmuje się, że Administrator Danych, jeśli okaże się to konieczne, ma prawo przenieść lokalizację serwerów do Włoch i/lub Unii Europejskiej i/lub krajów spoza UE. W takim przypadku Administrator Danych zapewnia, że przekazywanie danych poza UE będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poprzez zawarcie, w razie potrzeby, umów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony i/lub poprzez przyjęcie standardowych klauzul umownych przewidzianych przez Komisję Europejską i zażądanie wyraźnej zgody użytkownika.


Przetwarzanie Danych Osobowych będzie odbywać się w siedzibie Administratora Danych oraz na serwerach ovh.com - Francja

OVH S.R.L. (pojedynczy udziałowiec) Kapitał zakładowy €. 200.000,00 i.v.
Kod podatkowy i numer VAT 06157670966 Rejestr spółek w Mediolanie nr 06157670966
REA nr 1873458.

Siedziba: Via Carlo Imbonati, 18 20159 Mediolan

OVH Srl jest spółką zależną spółki OVH Groupe SA, zarejestrowanej w RCS w Lille pod numerem 537 407 926, z siedzibą pod adresem 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix.
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄJako osoba, której dane dotyczą, masz prawa wynikające z art. 15 RODO, a mianowicie prawa do:

A) Uzyskanie potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz przekazanie ich w zrozumiałej formie;
B) Uzyskanie wskazania
pochodzenia danych osobowych;
celów i metod przetwarzania
logiki zastosowanej w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
danych identyfikacyjnych dotyczących administratora danych, podmiotów przetwarzających dane i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z sekcją 5(2) Kodeksu prywatności i sekcją 3(1) RODO; oraz podmiotów lub kategorii podmiotów, którym lub którym dane osobowe mogą być przekazywane i które lub które mogą poznać te dane w charakterze wyznaczonego(-ych) przedstawiciela(-i) na terytorium państwa, podmiotu(-ów) przetwarzającego(-ych) dane.
C) Uzyskanie:
Aktualizacja, sprostowanie lub, w przypadku zainteresowania, integracja danych;
Usunięcie, przekształcenie w formę anonimową lub zablokowanie danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone;
D) wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:
Z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, nawet jeśli jest to adekwatne do celu ich gromadzenia;
W stosownych przypadkach użytkownikowi przysługują również prawa na mocy art. 16-21 RODO (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych.
E) Wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.Aby skorzystać ze swoich praw, można wysłać wiadomość bezpośrednio na adres PEC firmy softgeniasrl@onepec.net.

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza unijne rozporządzenie o ochronie prywatności. Zrobimy to w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. W przypadku niezastosowania się do żądania użytkownika, w ciągu tych samych 30 dni poinformujemy użytkownika o przyczynach niezastosowania się do żądania oraz o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Włoch jest Garante per la protezione dei dati personali zgodnie z zasadami podanymi na stronie internetowej www.garanteprivacy.it.
Definicje

Dane osobowe (lub Dane) Dane osobowe to wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio, nawet w połączeniu z innymi informacjami, w tym osobistym numerem identyfikacyjnym, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.Dane o użytkowaniu Są to informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej Aplikacji (w tym przez aplikacje stron trzecich zintegrowane z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresy notacji URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda użyta do przekazania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd itp.), kraj pochodzenia, charakterystyka przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. czas spędzony na każdej stronie) i szczegóły trasy podążanej przez Użytkownika. ) kraj pochodzenia, charakterystykę przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (np. długość czasu spędzonego na każdej stronie) oraz szczegóły trasy przebytej w Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności przeglądanych stron, parametrów związanych z systemem operacyjnym i środowiskiem informatycznym Użytkownika. Szczegółowe informacje można znaleźć w POLITYCE COOKIES.Użytkownik Osoba fizyczna, która przegląda witrynę i która, o ile nie określono inaczej, pokrywa się z Podmiotem danych.Podmiot danych Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane osobowe.Administrator Danych (lub Podmiot Przetwarzający) Osoba fizyczna, osoba prawna, organ administracji publicznej i każdy inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.Administrator danych (lub Administrator) Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny organ, który indywidualnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych oraz przyjęte instrumenty, w tym środki bezpieczeństwa związane z działaniem i korzystaniem z tej aplikacji.Aplikacja Sprzęt i/lub oprogramowanie, za pomocą którego gromadzone i przetwarzane są Dane Osobowe Użytkowników.
Pobierz Privacy Policy
tutaj
La soluzione di segnalazione gratuita per la tua azienda.
Rozwiązanie do whistleblowingu dla Twojej firmy

Przydatne linki

HR
Zgodność
Firmy
Szkoły

Informacje kontaktowe

SoftGenia SRL
MILANO (MI) VIALE MONTE NERO 70 CAP 20135
Prawa autorskie 2023 SoftGenia SRL | Numer VAT i kod podatkowy 13220190964 | REA MI-2710671 | Kapitał zakładowy 10.000,00 €
apartmentenvelopeuserphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram